http://www.charming-amulets.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 

Bookmark and Share


                                                        "แผ่เมตตาให้ตนเอง"

                "อะหัง สุขิโต โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข"

                "อะหัง นิททุกขโข โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์"

                "อะหัง อะเวโร โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร"

                "อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก"

                "อะหัง อะนีโฆ โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค"

                "สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ"

                                                    "รักษาตนของตนให้พ้นจากทุกข์ภัย อยู่เย็นเป็นสุขเถิด"


                                                         "แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์"

                "สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น"

                "อะเวรา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย"

                "อัพยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เปียดเบียนซึ่งกันและกันเลย"

                "อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย"

                "สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย"

                                                     "ทั้งสิ้นเถิด ฯ"

 

                                                              "แผ่ส่วนกุศล"

                 "อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร"

                    "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า                       จงมีความสุข"

               "อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย"

                     "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของ                          ข้าพเจ้า จงมีความสุข"

               "อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา"

                      "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์                           อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข"

               "อิท้ง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา"

                      "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข"

               "อิทัง สัพพะ เปตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา"

                      "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข"

               "อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี"

                      "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้ง                         หลาย จงมีความสุข"

               "อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ฯ"

                      "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมี                           ความสุขทั้วหน้ากันเทอญ ฯ"


                                                     "คำกรวดน้ำ"

               "อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าได้สร้างและสวดแล้วนี้ ขอให้ไปค้ำชูอุดหนุนบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และญาติกา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ และเจ้ากรรมนายเวร พระมหากษัตริย์ พระมหาราชินี เชื้อกษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ และมิตรรักสนิท เพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี พระนางธรณี พระนางคงคา พระยายมราช นายนิริยะบาล ทั้งท้าวจตุโลกะบาล ศิรพุทธอำมาตย์ชั้นจาตุมะหาราชิกาเบื้องบน จนถึงที่สุด พรหมา เบื้องต่ำขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตะจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย เทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบัน แลอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ"


                                                 "กรวดน้ำแบบย่อ"

                "อิท้ง เม ญาตีนัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ"

                       "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของ                          ข้าพเจ้า จงมีความสุขเถิด ฯ"

                   จากบทความอ้างอิงตอนหนึ่งของหนังสือธรรมแจกทาน พระพุทธโสธร มงคลชีวิต ๙ ประการ วิธีแก้กรรม-สะเดาะเคราะห์ ผมขอขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ และหวังว่าผลบุญกุศลจะนำพาท่านทั้งหลายสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตครับOnline: 2 Visits: 3,230,774 Today: 24 PageView/Month: 7,679